50+ Kata-kata Cinta Bahasa Arab Latin Dan Artinya

Kata-kata Cinta Bahasa Arab Latin dan Artinya memang dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita dalam meraih tujuan hidup. Dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari karir, hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi, kata-kata cinta ini memotivasi kita untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan. Berikut ini adalah lebih dari 51 contoh Kata-kata Cinta Bahasa Arab Latin dan Artinya yang dapat menginspirasi pembaca untuk mencapai tujuan hidupnya:

1. “Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” (Dan sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali)
2. “Inna ma’al ‘usri yusra” (Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)
3. “Kullu nafsin tha’iqatu al-mawti” (Setiap jiwa akan merasakan mati)
4. “Inna al-insana lafi khusrin” (Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian)
5. “La tahzan innallaha ma’ana” (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita)
6. “Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a’laa’una in kuntum mu’minin” (Jangan lemah dan jangan sedih, dan kamu pasti akan menang jika kamu beriman)
7. “La yukallifullahu nafsan illa wus’aha” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)
8. “Wa ‘ala Allahi falyatawakkalil mu’minun” (Dan hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah)
9. “Inna ma’al ‘amalu binniyat” (Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya)
10. “Wa ma tawfiqi illa billah” (Dan tidak ada keberhasilan kecuali dengan pertolongan Allah)
11. “La tahzan innaka anta al-‘a’la” (Jangan bersedih, sesungguhnya kamu adalah yang terbaik)
12. “Fainna ma’al ‘usri yusra, inna ma’al ‘usri yusra” (Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)
13. “Inna ma’al hayati al-dunya la’ibun wa lahwan” (Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang sesaat)
14. “Wa la tahzanu ‘alayhim wa la takhafu wa khshina wa rabbuka khayru al-hafizin” (Jangan bersedih karena mereka dan jangan takut, dan bersabarlah dan Tuhanmu adalah sebaik-baik Pelindung)
15. “Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard, man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi, ya’lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay’im min ‘ilmih illa bima sha’a, wasi’a kursiyyuhu al-samawati wa al-ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-aliyyu al-adhim” (Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia yang Mahahidup, Mahakekal, tidak mengantuk dan tidak tidur, milik-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi dan Mahabesar)
16. “Wa bshir al-sabirin” (Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar)
17. “La yukallifullahu nafsan illa ma ataha” (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)
18. “Wa ‘ala rabbika fatawakkal” (Dan bertawakallah kepada Tuhanmu)
19. “Wa la yamliku nafsan illa ma hasibaha” (Dan seseorang tidak memiliki apa pun selain dari yang ia usahakan)
20. “Allahu akbar” (Allah Maha Besar)
21. “Subhanallah” (Maha suci Allah)
22. “Alhamdulillah” (Segala puji bagi Allah)
23. “Astaghfirullah” (Aku memohon ampun kepada Allah)
24. “Inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin” (Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertaqwa)
25. “Wa man yattaqillaha yaj’al lahu makhrajaa” (Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menemukan jalan keluar untuknya)
26. “Wa man yatawakkal ‘ala Allahi fahuwa hasbuh” (Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya)
27. “Wa qul rabbi zidni ‘ilma” (Dan katakanlah: Ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu)
28. “Allahumma inni as’aluka yaa Allah” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu)
29. “A’uzu billahi minash-shaytanir rajim” (Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk)
30. “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin” (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam)
31. “Inna Allaha ma’ana” (Sesungguhnya Allah bersama kita)
32. “Rabbana atina fi al-dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan waqina ‘adhaba al-nar” (Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka)
33. “Allahumma salli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama sallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid” (Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berilah barakah kepada Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau memberikan barakah kepada Ibrahim dan keluarganya)
34. “La illaha illa Allah” (Tidak ada Tuhan selain Allah)
35. “Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un” (Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali)
36. “Allahu yahdikum wa yuslihu balakum” (Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu)
37. “Wa la yajrimannakum shana’anu qawmin ‘ala allaa ta’adilu” (Dan janganlah kebencian suatu kaum menjadikan kamu tidak adil)
38. “La tahzan, innallaha ma’ana” (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita)
39. “Wa in tatawakkal ‘ala Allahi fa huwa hasbuka” (Dan jika kamu bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupi kebutuhanmu)
40. “Wa ma tawfiqi illa billah” (Dan tidak ada keberhasilan kecuali dengan pertolongan Allah)
41. “Ma sha Allah” (Apa yang Allah kehendaki)
42. “Alhamdulillah ‘ala kulli hal” (Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan)
43. “Rabbighfir li wa liwalidayya wa lilmu’minina yawma yaqumul hisab” (Ya Tuhanku, ampunilah aku, orangtuaku, dan seluruh