51 Kata-kata Motivasi Dari Al Quran Dan Hadist

Kata-kata Motivasi Dari Al Quran Dan Hadist mampu menjadi inspirasi bagi kita untuk meraih tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti karir, hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi, ada banyak kata-kata dari Al Quran dan Hadist yang dapat memotivasi kita untuk terus berjuang dan berusaha.

1. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Al-Ra’d: 11)

2. Orang yang sabar akan selalu mendapatkan keberuntungan. (Al-Insyirah: 5-6)

3. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Az-Zumar: 53)

4. Dan siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (At-Talaq: 3)

5. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. (Al-Insyirah: 6)

6. Dan setiap yang berlaku adalah atas izin Allah. (At-Taghabun: 11)

7. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

8. Orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. (Al-Kahf: 107)

9. Tidak ada kesulitan melainkan ada kemudahan. (Al-Insyirah: 7)

10. Dan janganlah engkau merasa lelah untuk mengejar kebahagiaanmu. (Al-Maidah: 48)

11. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. (Ali Imran: 103)

12. Dan sesungguhnya, kesabaran itu adalah sebaik-baik penolong dalam menghadapi segala masalah. (Al-Baqarah: 153)

TRENDING:  51 Kata-kata Motivasi Dalam Al Quran

13. Janganlah kamu selalu merasa takut dan khawatir, sebab Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

14. Janganlah kamu meremehkan doa, sebab doa adalah senjata orang-orang yang beriman. (Tirmidzi)

15. Jika kalian bersyukur, pasti akan Aku tambahkan nikmat-Ku padamu. (Ibrahim: 7)

16. Janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. (An-Nisa’: 29)

17. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

18. Wahai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-mengenal. (Al-Hujurat: 13)

19. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR Ahmad)

20. Janganlah kamu memandang rendah pada segala kebaikan, walaupun hanya sedikit. (HR Muslim)

21. Bukanlah orang yang kuat yang selalu menang, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan kemarahannya. (HR Bukhari)

22. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa pada Allah. (Al-Hujurat: 13)

23. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. (Bukhari-Muslim)

24. Janganlah kamu malas untuk berbuat kebaikan. (Al-Baqarah: 148)

25. Hendaklah kamu berbuat baik, sebab Allah senang pada orang-orang yang berbuat kebaikan. (Al-Baqarah: 195)

26. Janganlah kamu membanggakan dirimu sendiri, sebab sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. (Al-Hujurat: 13)

TRENDING:  51 Kata-kata Motivasi Dalam Al Quran

27. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari satu jiwa, dan kamu semua berasal dari Adam dan Hawa. (Al-Hujurat: 49)

28. Bila kamu memohon, maka memohonlah hanya kepada Allah. (Al-Jinn: 18)

29. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

30. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Az-Zumar: 53)

31. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

32. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. (Al-Isra’: 36)

33. Berikanlah kepada orang lain apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. (HR Bukhari)

34. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, tetapi Allah melihat ke dalam hatimu dan perbuatanmu. (HR Muslim)

35. Janganlah kamu sombong, sebab sombong adalah tindakan yang tidak disukai Allah. (Al-Hadid: 23)

36. Barangsiapa yang selalu berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang diharapkannya. (HR Tirmidzi)

37. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. (Al-Anfal: 46)

38. Barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari api neraka, maka ia pasti akan masuk surga. (HR Bukhari)

39. Janganlah kamu meminta sesuatu kepada Allah kecuali hanya kepada Allah. (HR Tirmidzi)

40. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonanmu. (HR Bukhari)

TRENDING:  51 Kata-kata Motivasi Dalam Al Quran

41. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. (HR Bukhari-Muslim)

42. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (At-Taghabun: 14)

43. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. (Al-Baqarah: 153)

44. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang bertawakkal kepada-Nya. (At-Tawbah: 51)

45. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Az-Zumar: 53)

46. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

47. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

48. Janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. (An-Nisa’: 29)

49. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 11)

50. Janganlah kamu memandang rendah pada segala kebaikan, walaupun hanya sedikit. (HR Muslim)

51. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 29)

Kata-kata Motivasi Dari Al Quran Dan Hadist mampu memberikan inspirasi bagi kita untuk meraih tujuan, menghadapi rintangan, dan mencapai kesuksesan. Teruslah berjuang dan berusaha, sebab Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar dan bertawakkal kepada-Nya. Dengan tekad dan niat yang kuat, kita mampu mencapai hal-hal besar dalam hidup yang diinginkan. Semoga kata-kata motivasi dari Al Quran dan Hadist ini mampu memotivasi dan menginspirasi kita semua.